Pla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de LlobregatPla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
home castellanoenglish Info
Bústia Forum

PREÀMBUL


Ubicat dins l’àrea metropolitana de Barcelona, a 6 km de l’aeroport, 9 km del port i 15 km de Barcelona, Sant Boi és un dels principals nuclis de població de la comarca del Baix Llobregat i un punt estratègic en el sistema de comunicacions al sud de Barcelona.

Sant Boi de Llobregat ocupa una extensió de prop de 22 km2, gran part dels quals es troben sobre el terreny planer del Delta al marge dret del riu Llobregat, i una altra part als vessants de la Serralada Litoral, de la qual la muntanya de Sant Ramon, de 288 metres d’altitud, n’és l’element geogràfic més característic.

La ciutat s’estén sobre un 38% de la superfície del terme municipal. Altre 35% està ocupat per la zona agrícola de Sant Boi que conforma el conjunt de camps de conreu més extens del Parc Agrari del Baix Llobregat. Al mateix espai trobem un continu de vies de comunicació viàries i ferroviàries que ja ocupen un 6% del nostre territori. També tenim una especial riquesa d’espais naturals preservats: en un 21% del terme podem gaudir d’una àmplia zona forestal, d’una ribera fluvial i de zones humides.


L'equilibri territorial d'espais lliures i espais ocupats a Sant Boi té un valor singular en un context caracteritzat pel predomini de municipis amb una alta ocupació urbana del sòl. La seva conservació és un difícil repte atesa la pressió que exerceix l'expansió de l'àrea metropolitana de Barcelona. A Sant Boi, però, el creixement de la ciutat s'està fent en els últims anys amb un consum moderat de sòl i amb operacions de contenció als sectors de muntanya.

Sant Boi supera els 30.000 habitatges que ocupen el 17% del sòl urbà. La major part es van construir entre 1961 i 1980, coincidint amb l'època de major creixement migratori. Després es va estancar fins a l'any 1992 quan es van començar a desenvolupar els plans parcials (Riera Gasulla, La Bòbila, Mas Pollastres, etc.). Actualment només resta un 2% de sòl per a la realització dels sectors urbanístics pendents d'execució. Tanmateix el major potencial edificatori es troba al propi nucli urbà i en la reconversió d'usos del sectors de la caserna militar i la central de FECSA- ENDESA.

La dimensió mitjana per unitat de convivència és de 2,72 persones per habitatge . La dinàmica general al llarg dels últims vint anys ha estat la constant disminució d'aquest índex, que a principis dels anys 80 se situava al voltant de 3,8 persones/habitatge. Aquest fenomen generalitzat es coneix com esponjament de les llars , és a dir que actualment demandem una major superfície d'habitatge per persona.

L'increment del preu dels habitatges ha minvat la capacitat d'accés a l'habitatge de certs col·lectius . Més de 1.500 persones de Sant Boi estan interessades en les promocions públiques d'habitatge que es duguin a terme al municipi en els pròxims anys. El 80% d'aquestes persones són joves menors de 35 anys.

La població actual és de 81.269 habitants que es distribueixen en sis districtes, dels quals els que concentren la major part són Marianao-Can Paulet (38,6%), Vinyets Molí Vell (19,7%) i Barri Centre (17,2%). La densitat de la població se situa al voltant de 3.700 habitants per km 2 però la distribució és desigual. Hi ha zones d'alta densitat edificatòria com ara Ciutat Cooperativa o algunes zones de Marianao, o d'altres de baixa densitat com Camps Blancs o els barris de muntanya.Quant al nombre de persones nouvingudes amb origen a l'estranger hem passat de percentatges testimonials inferiors a l'1% a una taxa de població estrangera del 8,2%.
Els col·lectius de nova ciutadania de més importància numèrica són el sud-americà (3,2%), especialment el procedent de l'Equador, Perú i Colòmbia i el marroquí (2,8%).

Inicialment, a finals dels anys 90, la major part de les persones nouvingudes arribades a la nostra ciutat ho feien directament des del seu país d'origen, però des dels anys 2001 o 2002 el nombre de persones d'aquests països procedents d'altres municipis ha superat el que encara arriba directament del país d'origen.

La població de Sant Boi és força jove (el 35% de la població és menor de 30 anys, enfront d'un 14,6% major de 65 anys) però, igual que al nostre entorn geogràfic immediat, es troba en procés d'envelliment malgrat que la revifada del nombre de naixements dels darrers deu anys ha amortit una mica aquest procés.

La tendència d'augment de persones grans es mantindrà : es preveu que durant els pròxims anys es passarà de 16.584 persones de més de 59 anys l'any 2007 a unes 18.000 l'any 2011.


A Sant Boi hi ha 4.585 persones reconegudes legalment amb algun tipus de discapacitat , xifra que representa el 5'68% del total de la població, percentatge lleugerament superior a la mitjana de Catalunya (4,60%) i del Baix Llobregat (4,51 %). Els percentatges de distribució segons grau són molt similars als del Baix Llobregat i Catalunya.

La demanda d'atenció per a persones amb dependència s'ha anat incrementant de forma notable en els últims anys i hi ha la tendència a seguir augmentant com a conseqüència de la combinació de factors de caràcter demogràfic, mèdic i social, com ara l'envelliment de la població, una major supervivència de les persones afectades per alteracions congènites, malalties i accidents greus, i la creixent incidència dels accidents laborals i de trànsit.

L'oferta educativa reglada presencial recull tots els nivells d'escolarització obligatòria i postobligatòria no universitària . Del total de la població major de deu anys, el 45,5% registra algun dèficit instructiu, ja que no assoleix els nivells mínims d'escolarització actualment obligatoris, mentre que un 25,7% acredita aquest nivell mínim (graduat escolar o ESO completa). Els titulats en estudis secundaris postobligatoris (batxillerat o cicles de formació professional) representen el 21,5%, i els titulats universitaris el 7,1% (aquest percentatge és de l'11% en el cas dels joves).

A Ciutat Cooperativa i Molí Nou s'ha construït la primera de les escoles bressol projectades per l'Ajuntament la qual compta amb 82 places per a infants de 0 a 3 anys, que se sumen a les 160 places en dues escoles bressol públiques al barri de Camps Blancs (Mare de Déu de la Immaculada i Llar d'Infants Bambi) i 212 places en 12 centres privats no subvencionats. Actualment està en fase de construcció una altra a Marianao i se'n preveu una altra entre els barris Centre i Vinyets.

En educació primària hi ha 13 centres públics i 8 de concertats, que en total apleguen 7.188 alumnes per al curs 2006-07. De centres a on s'imparteix educació secundària obligatòria (ESO) en trobem 5 de públics i 5 de privats, amb un total de 3.362 alumnes. En aquests mateixos centres públics també s'hi imparteix batxillerat superior , que, juntament amb altres 2 centres concertats, apleguen 1.015 alumnes.

Quant a formació professional , hi ha 2 centres públics que imparteixen 10 cicles formatius de grau mig i 11 cicles formatius de grau superior d'especialitats molt diverses.

Pel que fa a educació permanent Sant Boi compta amb una oferta diversa d'activitats formatives adreçades a la població adulta tant d'iniciativa pública, social i privada. Compta amb el centre públic de formació de persones adultes Lluís Castells, amb 400 alumnes matriculats, que imparteix ensenyaments instrumentals i bàsics, cursos per a l'obtenció del graduat d'educació secundària, cursos per accedir a cicles formatius de formació professional, cursos de preparació per l'accés a la Universitat, anglès i TIC.

L'oferta del Campus365 “Hotel d'Universitats” ubicat a l'equipament de l'Olivera, és un referent de l'activitat universitària a distància amb una oferta creixent d'estudis de grau superior i formació contínua de la UNED (CAD, Psicologia, Turisme, Ciències Ambientals, Inf. de Sistemes, Inf. de Gestió, i Idiomes)


Prop d'un 70% de la població resideix a menys de 500 m d'un mínim de sis equipaments i serveis urbans bàsics (sanitaris, comercials, de transport públic, centres d'ensenyament, etc.) Això, a més de millorar la qualitat de vida, facilita la mobilitat a peu (un 42,5% de la població es mou a peu per la ciutat), l'estalvi d'energia, menor contaminació, millor comunicació i més eficient recollida de residus.

Els equipaments ocupen un 6,5% del sòl urbà . Quant a espais verds, les superfícies de parcs i jardins urbans s'ha incrementat un 4,5% en els últims quatre anys. Actualment tenim un estàndard de 9m 2 de zona verda per habitant i 100 ha de superfície forestal de propietat i ús públic.

A Sant Boi destaca l'existència d'una xarxa d'equipaments socioculturals : els casals de barri com a equipaments de proximitat i tres equipaments de ciutat: Can Massallera, l'Olivera i Cal Ninyo. A més, Sant Boi compta amb un equipament singular per la seva vocació pública i el seu model de gestió: la Fundació Marianao.

Sant Boi és un clar referent dins de la comarca en oferta d'equipaments socials, sanitaris i sociosanitaris . Quant a equipaments sanitaris públics comptem amb quatre centres d'assistència primària (Cooperativa, Montclar, Camps Blancs i Casablanca) i l'Hospital comarcal. Actualment es troba en fase de construcció el nou Hospital general i maternoinfantil de Sant Boi. Disposem ja de 7 equipaments i recursos geriàtrics que ofereixen unes 650 places residencials i 155 places de centre de dia a persones grans. D'altra banda Sant Boi és molt conegut arreu pels avançats serveis de salut mental de Sant Joan de Déu i el Complex Assistencial Benito Menni.

Quant als serveis locals de seguretat, ens trobem amb un nou escenari amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra , que sumaran els seus 90 efectius als 104 dels de què disposa la Policia Local. Destaca el fet que Sant Boi té una baixa taxa de criminalitat (índex que serveix per mesurar els nivells de delinqüència). Actualment aquesta taxa és de 21, bastant inferior a la mitjana de Catalunya (44) i molt per sota de la del conjunt d'Espanya (52).

Passant a l’àmbit de l’activitat productiva al nostre municipi hi ha més de 3.446 establiments dels quals un 50% de l’activitat correspon a comerç, un 31% a serveis diversos, un 11% a la indústria i un 7% a la construcció. El sector agrari és un sector tradicional, principalment de caràcter familiar, amb un important pes territorial i patrimonial a Sant Boi, tot i que els establiments i les activitats relacionades no tinguin un gran pes específic respecte al total.


El 61,1% de la població ocupada treballa al sector serveis,el 28,7% treballa a la indústria, el 10% a la construcció i el restant 0,2% al sector primari. Atès que fins no fa tants anys la major part de la població s'ocupava a la indústria, és fa evident el procés de terciarització de l'economia. D'altra banda, any rere any, augmenta el nombre de persones que s'incorporen al mercat laboral, i és al sector serveis a on generalment troben feina, de manera que la importància d'aquest és en augment.

El 74% de la població en edat laboral es troba en situació d'activitat , això és, treballant o buscant feina. Les diferències entre homes i dones, tot i que s'han anat reduint al llarg dels anys, són encara molt altes: mentre que la taxa d'activitat per als homes és del 84,1%, i per a les dones és del 64,6%. Aquest fenomen és especialment significatiu a mesura que augmenta l'edat, i les diferències entre homes i dones es redueixen per als més joves.

La taxa d'atur registrat és al voltant del 7% . És una dada obtinguda a partir de les inscripcions a les oficines de treball, mentre que entre la resta d'indicadors bàsics del mercat laboral estableixen una taxa d'atur del 10,9% (la taxa d'atur femenina, un 14,8% és gairebé el doble que la masculina, que és del 7,8%). Aquesta diferència entre la taxa d'atur registrada i l'obtinguda a partir de l'Enquesta de Població Activa ens diu que aproximadament una tercera part dels aturats i aturades no fa servir el sistema públic de cerca de feina.

Més de la meitat dels habitants de Sant Boi necessiten desplaçar-se cada dia fora del municipi per motius de treball o d'estudi . La major part dels desplaçaments es fan exclusivament en vehicle privat (43,6%). D'entre els usuaris de transport públic, els més utilitzats són els Ferrocarrils de la Generalitat (17,7% del total de desplaçaments) i autobusos (19,2%).

El nombre de vehicles de tracció mecànica per cada 1000 habitants està augmentant entorn al 4% anual . Actualment hi ha un turisme per cada 2,4 habitants. La prioritat de la utilització del vehicle privat es reflecteix també en l'ús de l'espai públic on la superfície dedicada a àrees de vianants, zones de limitació de velocitat 30 o carrils-bici representa només un 6,9% de l'espai viari total.

Quant a transport públic, a més dels FGC, actualment disposem de 17 línies d'autobusos : 3 d'urbanes, i 14 d'interurbanes, de les quals 2 són nocturnes i una directa a l'aeroport.

La participació ciutadana en la gestió municipal, sigui en consells de barri, consells sectorials, fòrums, etc, és força activa . La suma total de reunions anuals dels consells sectorials ha passat de 42 a 53 en els últims cinc anys. Durant el últims deu anys hi ha hagut una mitjana de dos fòrums generals anuals de participació ciutadana. L'any 2005 es va posar en marxa una primera experiència de pressupost participatiu per a la priorització de les inversions de millora i de manteniment en els barris .

El pressupost municipal se situa actualment entorn als 100 milions d'euros .

Igual que qualsevol pressupost d'una família, el pressupost d'un Ajuntament ha de buscar un equilibri entre els ingressos i les despeses. Quan cal fer inversions que superin els ingressos s'ha de recórrer a les entitats financeres per a obtenir un préstec que ajudi a afrontar les despeses extraordinàries.

Els ingressos estan formats pels ingressos fiscals (impostos, taxes i preus públics), per les transferències d'altres administracions (Estat, Generalitat, Diputació i Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana) i pels ingressos patrimonials derivats de la gestió del patrimoni municipal (canons de concessions administratives, interessos del dipòsits financers, etc.)

Per la banda de les despeses estan: les despeses de personal, les despeses de funcionament de la ciutat (enllumenat públic, neteja viària, recollida de residus, etc.), les despeses de funcionament de les instal·lacions municipals (esportives, culturals, casals de barri, escoles publiques d'ensenyament primari, etc.) i les derivades de tots els serveis i actuacions que es presten mitjançant empreses privades i entitats sense finalitat de lucre; i finalment la càrrega financera dels préstecs derivats de fer front a les inversions que es realitzen.

A l'Ajuntament de Sant Boi hi treballa un total aproximat de 650 treballadors i treballadores , dels quals un 35% pertany a la categoria de personal tècnic i la resta està integrat per personal administratiu i el personal d'oficis.

L'organigrama polític està integrat per 25 regidors i regidores . Fruit del procés democràtic i de les urnes, els resultats de les últimes eleccions van ser el següents: 13 membres electes del PSC-PM, 3 de ICV-EUiA-EPM, 3 de PP, 3 de CIU, 2 de ESQUERRA-AM i 1 de C's.

Posteriorment, com a resultat de les coalicions i aliances, i amb la voluntat de buscar el màxim de consens en la direcció política, l'equip de govern va quedar configurat per quatre forces polítiques (PSC-PM, ICV-EUiA-EPM, CIU i ESQUERRA-AM) que impulsen les línies d'actuació del govern de la nostra ciutat.

L'organigrama polític s'organitza entorn a quatre grans àrees de treball que es correlacionen amb l'organització de l'estructura tècnica:

L'Àrea de Governança i Ciutadania

Encapçalada pel seu primer tinent d'alcalde, que desenvolupa directament els àmbits de Promoció de la Ciutat, Promoció de l'Activitat Econòmica, Promoció del Turisme, Comerç i Consum, Seguretat ciutadana, Comunicació i Programes Estratègics.

Es desplega en les ponències de Participació Ciutadana, Coordinació de Consells de Barri, Fires i Mercats, Dinamització Empresarial, Ocupació i Agermanaments Igualitaris.

L'Àrea de Territori i Ciutadania

Encapçalada pel segon tinent d'alcalde, que desenvolupa directament els àmbits de Planejament i Gestió Urbanística, Projectes i Obres, Patrimoni Immobiliari, Llicències de Parcel·lació, Llicencies d'Obres, Llicencies de Medi Ambient, Protecció de la Legalitat i Infraestructures.

Es desplega en les ponències d'Agricultura i Parc Agrari, Medi Ambient i Entorn Natural, Espai Públic i Qualitat Urbana, amb els àmbits de Manteniment de Ciutat, Serveis Municipals, Via Pública i Mobilitat, Transports i Aparcaments.

L'Àrea de Benestar i Ciutadania

Encapçalada per la tercera tinenta d'alcalde que dirigeix els àmbits de Polítiques per a la Igualtat de Gènere, Gent Gran, Persones amb Discapacitat, Serveis Socials i Usos dels Temps.

Els àmbits d'Educació i Civisme estan directament impulsats pel cinquè tinent d'alcalde.

Es desplega el cartipàs en les ponències de Cultura, Nova Ciutadania, Esports, Salut Pública, Infància i Adolescència i Joventut, i Cooperació, Solidaritat i Pau.

L'Àrea de Serveis Generals

Encapçalada per la quarta tinenta d'alcalde i que dirigeix els àmbits d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Secretaria i Serveis Jurídics, Organització i Qualitat, Compres i Logística, Oficina d'Atenció al Públic, Informació de Base i Informàtica.


/ © Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Avís Legal - Login
Desenvolupat per Cicle Serveis Informàtics