Pla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de LlobregatPla d'Actuació Municipal - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
home castellanoenglish Info
Bústia Forum

QUÈ ÉS?

InfoPots descarregar el document de la memòria

Un pla d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita, s’especifica quina és la visió a aconseguir, per part d’una determinada corporació municipal, i a través de quines accions s’intentarà dur-la a terme.

Per visió s’entén la definició del que es vol que sigui el futur del municipi i serà l'eix vertebrador de la política de l'equip de govern. Les polítiques que es decideixin s’hauran de contrastar amb la visió, prioritzant les que ajudin a aconseguir-la i descartant les que vagin en contra seva.

Els principals eixos d’actuació o estratègies són els grans camps on es concentraran els esforços municipals. Aquests grans camps haurien de servir de base per realitzar una distribució de competències entre l'equip de govern, és a dir, hauria d’haver-hi una coherència entre els problemes a afrontar i com s’organitza l'equip de govern per resoldre’ls.

La metodologia de planificació estratègica també implica que ha d’existir una funció d’avaluació i redisseny constant. D’una banda, s’han d’avaluar els resultats de les polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència que tenen en el progrés de la missió. D’altra banda, s’han de tenir presents i avaluar les turbulències de l'entorn i l'impacte que tenen sobre la realitat municipal.

L’articulació de l’agenda política, mitjançant un pla, es fa especialment imprescindible per als governs en coalició, no només per cohesionar la seva acció, sinó també per aconseguir la màxima coherència ideològica i operativa en totes les adaptacions i correccions que sigui necessari realitzar per mantenir-la actualitzada.

Un pla d’actuació ha d’incorporar els canvis produïts a l'entorn que afecten el seu desenvolupament amb els redissenys necessaris per adequar-lo a la nova realitat. També s’han d’incorporar els resultats de les avaluacions. És a dir, és necessari actualitzar-lo permanentment.

Entre els principals avantatges de l'elaboració estratègica es pot esmentar que vol involucrar els agents econòmics i socials del municipi. Moltes vegades es realitza el pla estratègic comptant des del principi amb la seva participació i aquest és l’element més interessant d’aquest tipus de planificació atés que, si es realitza d’aquesta manera, la planificació estratègica es converteix en un element de foment de la participació i en una eina per conèixer les demandes i preocupacions de la població i per involucrar-la en la seva solució.
L’avantatge d’utilitzar aquesta metodologia és que permet realitzar les actuacions que contribueixin més al compliment del pla i deixar-ne de fer altres que no ajudin a acomplir la missió, tenint en compte totes les variables significatives, tant del municipi com del seu entorn, i avaluant la influència de les actuacions.
El pla d’actuació assegura una coherència entre la missió i les actuacions, dóna una estructura que permet explicar el motiu pel qual es fan les coses i ,alhora, permet explicar per què no es fa una determinada actuació i discutir-ho en termes més globals i objectius.
Un cop realitzat el pla s’ha de comunicar als ciutadans, s’ha de fer que el màxim nombre de persones el coneguin i l'adoptin.
Aquesta metodologia també dóna eines per influir en l'activitat d’altres institucions i organitzacions. El futur del municipi depèn de l'actuació de molts agents, no només de la pròpia activitat municipal.

EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2008-2011 DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Procés de generació:

Aquest pla es fonamenta en el Pla estratègic metropolità de Barcelona, el Pla d’acció local 2003 - 2010 (Agenda 21 de Sant Boi), els programes i pactes polítics de la coalició de govern, aportacions d’altres forces polítiques, de les associacions de la localitat i dels ciutadans fruit d’un ampli procés de participació, que ha fet possible el text que es va aprovar de forma definitiva, per part del Ple municipal, en data 18 de febrer de 2008 i que serveix de base d’aquest sistema d’informació que teniu al davant.

Aquest procés no ha oblidat allò que va ser compromès en el Pla d’actuació 2004-2007, atès que posa de relleu l’impuls de les inversions i l’impuls dels equipaments i serveis per a la millora de la qualitat de vida de les persones i de les actuacions més quotidianes. Encara que l’esforç inversor per a aquell quadrienni i l’assumpció de polítiques municipals no obligatòries hagi reduït la capacitat econòmica de la corporació.

Això ha fet possible la creació d’aquest sistema d’informació que mostra l’evolució de les diferents actuacions, no només per una actitud d’honestedat política davant del ciutadà sinó perquè, d’altra forma, no tindria sentit establir objectius si després no es pogués analitzar si aquests han estat aconseguits o no. Es vol oferir al ciutadà concreció, certesa, nitidesa i transparència en l’acció de govern i facilitar-ne l' avaluació objectiva.

Amb el seguiment i l'avaluació del PAM es pretén fer un salt qualitatiu amb la introducció de la direcció i gestió estratègiques al conjunt de l’Ajuntament. Addicionalment representa una oportunitat efectiva de canvi ja que:

- Permet que tot l’Ajuntament treballi d’una manera integrada al voltant d’objectius comuns, clars i compartits, superant així la tradicional compartimentació departamental de les actuacions públiques.

- Introdueix en la gestió pública el model de direcció estratègica i d’integració dels diferents nivells de l’organització en el procés de presa de decisions.

- Propicia la màxima transparència de l’acció del govern municipal i una participació més gran dels ciutadans en els afers públics.

Es tracta d’un nou instrument per a un equip de govern modern que vol emprar un nou estil de gestió, política i tècnica, més transparent i més proper al ciutadà.

Com s’estructura?

El PAM 2008 - 2011 recull la missió i els objectius de l’Ajuntament per a la vigent legislatura amb una especificació de les actuacions, els recursos i calendari per assolir-los, així com tot un sistema auxiliar per a la seva avaluació proactiva i redefinició posterior.

La redacció del PAM 2008 – 2011 s’articula en els següents nivells:

(X.) Eix: camps estratègics determinats en els quals es concentraran els esforços municipals.
Missió: reflexió estratègica que determina el futur del municipi, determinant de la política de l’equip de govern.
Aquests eixos contenen els postulats polítics més importants de l’equip de govern i actuen com a base ideològica de la quals es desprenen els objectius estratègics, així com a font d’interpretació per a qualsevol novetat o necessitat de revisió que pugui aparèixer al llarg d’aquests quatre anys.

(X.X.) Àmbit: programes que desenvoluparà un determinat objectiu estratègic.
Objectiu estratègic: orientacions generals que indiquen cap on es dirigeix l’organització, marquen l’horitzó estratègic a assolir al llarg d’aquest mandat per convertir en realitat la base ideològica establerta als eixos.

(X.X.X.) Objectiu operatiu: resultat desitjat descrit en paràmetres de magnitud, temps i import, raonablement assolibles i materialment verificables, per a cadascun dels punts programàtics.

(X.X.X.X) Actuació: conjunt d’accions destinades a l’assoliment d’un objectiu operatiu, descrites en paràmetres de magnitud, temps i import. Implica un cert temps, tant en la seva elaboració com en el seu resultat, que normalment es concreta a curt termini.

Acció: conjunt de tasques destinades a la consecució d’una actuació determinada, descrites en paràmetres de magnitud, temps i import. És fàcilment avaluable independentment del seu resultat. Normalment es concreta en un termini immediat.

Amb aquesta articulació per a la consecució dels objectius és necessària la realització de tot un seguit d’actuacions. Per aquest motiu els objectius estratègics programats hauran de ser assolits a partir de l’execució de diferents objectius operatius.

En alguns casos una mateixa actuació pot perseguir directament un objectiu determinat però, alhora, incidir també en favor de l’obtenció d’un altre objectiu col·lateral amb el qual es relaciona.
La incidència de cada actuació no és pas hermètica ni aïllada, requereix una eficaç xarxa de serveis en la que la transversalitat emergeix com a cultura organitzativa imprescindible.

Per això, més enllà d’establir la filosofia de govern o la ideologia política que recullen els eixos programàtics, després de seleccionar els objectius estratègics que caldrà satisfer per tal d’arribar als escenaris de futur dissenyats pels eixos, i un cop identificades les actuacions que cal executar per tal d’obtenir de forma eficaç els reptes marcats com a objectiu, la planificació quedaria incompleta si no s’identifiquessin de forma clara els gestors responsables de cada una de les accions.

En moltes de les actuacions resulten implicades totes, o quasi totes, les àrees de l’organigrama tècnic municipal, detectant així el caràcter netament transversal, en el benentès que aquesta transversalitat no només interessa a la fase d’execució sinó, molt especialment, en el disseny tàctic i operatiu de la dita actuació.

El sistema d’informació que presentem relaciona, per a cada actuació, els diferents actors implicats amb capacitat de decisió, líders polítics i gestors tècnics, a més del grup de treball relacionat amb la dita actuació, essent els primers els responsables de l’impuls de l’actuació i, en conseqüència, de la coordinació amb els altres gestors que hi puguin intervenir.

La importància d’aquest aspecte en la planificació resulta clau en convertir-se en la garantia de la seva execució, atès que es dóna, així, seguretat al fet que cap compromís inclòs en l’agenda política no restarà en la incertesa per manca d’imputació concreta de responsabilitat o competència dins l’organigrama municipal, ni dubtes sobre qui ha d’impulsar-lo.

En resum, el Pla d’actuació municipal (PAM) es planteja com un document obert que té com a objectiu ser la guia i la carta de navegació del govern de Sant Boi de Llobregat, però també vol esdevenir l’eina que permeti el debat amb la ciutadania.


/ © Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00 - Avís Legal - Login
Desenvolupat per Cicle Serveis Informàtics