castellanoenglish
Seleccioneu pla: 
Aprovació definitiva del Pla de Govern 2015-19 Aprovació definitiva del Pla de Govern 2...

El passat dijous 21 de juliol es va aprovar de forma definitiva el Pla de Govern 2015-2019, amb els ...

Participació ciutadana al Pla de Govern 2016-19 Participació ciutadana al Pla de Govern ...

El passat 26 de novembre s'arribava al punt àlgid del procés de participació al Pla de Govern 2016-1...

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals Un primer pas per determinar l'impacte d...

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin ...

AJUDA

Document d'Ajuda

SIMBOLS

Mesuren l'estat d'execució del PAM. Hi ha 4 estats d'execució possibles, que es visualitzen per l'estat del simbol que apareix al costat de cada actuació i objectiu:


PERCENTATGES I BARRES D'EXECUCIÓ

Els colors de les barres informen dels 4 estats (Finalitzat, En execució, Pendent d'iniciar, Dificultat -en vermell-).
Els percentatges d'aquestes barres s'informen a partir del grau de compliment de les actuacions, calculat a partir dels valors dels indicadors introduïts i mantinguts pels gestors.
Els colors de les barres són el resultat de la posada en relació del percentatge d'execució (Indicadors) i dels simbols d'estat d'execució de l'actuació (dates d'inici i finalització previstes - reals).
 
INDICADORS

Els indicadors de cada actuació es van actualitzant periòdicament. Per tal de controlar que les corresponents actualitzacions es vagin realitzant, hi ha unes campanes de control que informen sobre l'estat de cada indicador:
                                                            Indicador actualitzat     
                                                            Pendent d'actualització      
ACTUACIONS
1. SIMBOLS
 • Els simbols ens informen de l'estat en què es troba l'actuació:
  • Pendent d'iniciar
  • En Execució
  • Finalitzat
  • Dificultat
 • Aquest estat es calcula a partir del control de les dates d'inici i finalització previstes i/o reals.

NIVELLS D'INFORMACIÓ DE L'ACTUACIÓ: SIMBOLS

OPCIO 1

Inici previst: NOInici real: NO
Finalització prevista: NO
Finalització real: NO
OPCIO 2 Inici previst:
Abans Data:


Després Data:


Inici real: NO
Finalització prevista: NO
Finalització real: NO
OPCIO 3 Inici previst:
Abans Data:


Després Data:


Inici real:
Finalització prevista: NO
Finalització real: NO
OPCIO 4 Inici previst:
Abans Data:


Després Data:


Inici real:
Finalització prevista:
Finalització real: NO
OPCIO 5 Inici previst:
Abans Data:


Després Data:


Inici real:
Finalització prevista:
Finalització real:

pendent — en execucio — dificultat — finalitzat

ALARMA GENERAL EN LES ACTUACIONS:

Independentment del control per les dates d'inici i finalització previstes i/o reals, en cas que alguna de les tasques de l'actuació estigui identificada com a DIFICULTAT, el simbol de l'actuació serà la de Dificultat.

1 o més TASQUES AMB
DIFICULTAT: ACTUACIÓ =

ENDARRERIMENTS EN DATES PREVISTES D'INICI I/O FINALITZACIÓ:

Tenint en compte que a partir de les dates d'inici i/o finalització previstes i reals es comencen a activar les alarmes i canvien els simbols d'estat, el tècnic responsable haurà de definir-les de manera acurada, i és recomanable la pròpia definició d'un marge raonable de "confiança", per tal que no aparegui automàticament dificultat en endarreriments entre dates previstes i reals.

2. PERCENTATGE

Informa del percentatge d'execució de les actuacions (les finalitzades i les que estan en execució).

Aquest percentatge es calcula a partir del sistema de ponderació, que va des del nivell d'indicadors i es va propagant per les actuacions, els objectius, els eixos i els àmbits.

OBJECTIUS

1.SIMBOLS

Els simbols informen de l'estat de l'objectiu, s'informen a partir de l'estat d'execució de les actuacions que conformen l'objectiu.

ACTUACIONS

ACTUACIONS AMB DIFICULTAT
TOTES PENDENTS
NO

PENDENTS i/o

EN EXECUCIÓ i/o

FINALITZADES

NO

EN FUNCIÓ DE LA PONDERACIÓ DE LES ACTUACIONS AMB DIFICULTAT

FINALITZADES
NO


EN FUNCIÓ DE LA PONDERACIÓ DE LES ACTUACIONS AMB DIFICULTAT

ACTUACIONS AMB DIFICULTAT DINS D'UN OBJECTIU:

Es té en compte la ponderació de la/les actuacions marcades com a dificultat. Tenint en compte que cada actuació tindrà un percentatge de ponderació respecte l'objectiu, marquen un % per sota del qual no s'informarà l'actuació com a dificultat. Quan la ponderació de l'actuació amb dificultat superi el 50%, l'objectiu tindrà informat el simbol de DIFICULTAT.

1 o més ACTUACIONS AMB DIFICULTAT: Si superen el 50% establert =

2. PERCENTATGE

Informa del percentatge d'execució dels objectius ( tenint en compte actuacions finalitzades i les que estan en execució).

Aquest percentatge es calcula a partir del sistema de ponderació, que va des del nivell d'indicadors i es va propagant per les actuacions, objectius, eixos i ambits.

ÀMBITS

1. PERCENTATGE

Informa del percentatge d'execució dels àmbits (tenint en compte actuacions finalitzades i les que estan en execució).

Aquest percentatge es calcula a partir del sistema de ponderació, que va des del nivell d'indicadors i es va propagant per les actuacions, els objectius, els eixos i els àmbits.

2. BARRA D'ESTAT

Les conformen el sumatori dels percentatges dels diferents estats d'execució (pendent d'iniciar, en execució, finalitzat, dificultat).

                                                                   

EIXOS

1. PERCENTATGE

Informa del percentatge d'execució dels eixos (tenint en compte actuacions finalitzades i les que estan en execució).

Aquest percentatge es calcula a partir del sistema de ponderació, que va des del nivell d'indicadors i es va propagant per les actuacions, els objectius, els eixos i els àmbits.

2. BARRA D'ESTAT

Les conformen el sumatori dels percentatges dels diferents estats d'execució (pendent d'iniciar, en execució, finalitzat, dificultat).


PONDERACIÓ DELS INDICADORS

PONDERACIÓ INICIAL
 1. S'assigna un valor a cada indicador, el qual es posa en relació amb la resta d'indicadors d'una actuació (la suma dels percentatges de tots els indicadors d'una actuació ha de ser un 100%).
 2. S'assigna un valor a l'actuació, el qual es posa en relació amb la resta d'actuacions d'un objectiu (suma total: 100%).

  Actualment, el valor de l'actuació s'assigna de la següent manera:
 • Valor actuació: 100/nre. actuacions de l'objectiu.
 1. S'assigna un valor a l'objectiu, que es posa en relació amb la resta d'objectius d'un àmbit determinat (suma total: 100%).

  El valor dels objectius dins d'un àmbit s'assignaran amb el mateix criteri que s'apliqui per assignar valor a les actuacions.
 2. S'assigna un valor a l'àmbit respecte a l'eix amb els mateixos criteris.

AMB AQUESTES PONDERACIONS CONEIXEM EL VALOR "TEÒRIC" DE TOTES LES ACTUACIONS, OBJECTIUS, ÀMBITS I EIXOS QUE, SUMATS, DONARIEN UN 100% DE PERCENTATGE D'EXECUCIÓ DEL PAM.

PONDERACIÓ FINAL
 1. Els tècnics responsables informen periòdicament dels indicadors, els quals controlaran l'estat de l'actuació, que puja un valor final a aquesta, en funció del següent càlcul:

               
 2. Aquest sistema de control per indicadors "ajustarà" el valor final d'una actuació, informant de quin és el percentatge real d'execució en aquelles actuacions que s'estiguin realitzant.
BARRES D'ESTAT
Informació estat de les actuacions (campanes)

PI:
PONDERACIÓ INICIAL

PF:
PONDERACIÓ FINAL

PI-PF:
DIFERÈNCIA

PENDENT
Pendent
   
EN EXECUCIÓ  
En execució
Pendent
REALITZAT

Realitzat
Dificultat
DIFICULTAT
 
En execució
Dificultat

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Avís Legal  -   Login


Desenvolupat per Cicle, Serveis Informàtics